Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190272218

Sveiki !

 

Gerbiami lankytojai, pacientai,

Jūs aplankėte Alytaus poliklinikos interneto svetainę, čia galėsite sužinoti visą Jus dominančią informaciją apie poliklinikos veiklą :

 • padalinių struktūrą

 • pacientų registraciją

 • gydytojų, kabinetų darbo laiką

 • personalo kontaktinius duomenis

 • įstaigos naujienas


 

Linkime Jums žvalios nuotaikos, geros sveikatos.


Pagarbiai,
VšĮ Alytaus poliklinikos administracija

 

PACIENTŲ DĖMESIUI:

 

 • Nuo 2016-08-12 gyd. V. E. Gudienė dirba 7 aukšte, 717 kabinete.
 • Nuo 2016-08-17 vidaus ligų gydytojai B.M.Griškevičienei nutraukus darbo sutartį, prisirašiusiųjų prie gydytojos pacientų sveikatos priežiūra rūpinsis šeimos gydytoja G. Strockė, dirbanti 5 aukšte 502 kabinete.
 • Nuo 2016-08-17 gyd. V. Kvedaravičienė dirba 5 aukšte, 502 kabinete.
 • Nuo 2016-08-17 gyd. V. Demčenko keitėsi darbo grafikas. Gydytoja dirba 4 aukšte, 419 kabinete.

Informacijos apie gydytojų darbo laiką prašome teirautis registratūroje arba paskambinus telefonu (8 315) 36 603

 

 

Dėmesio !

 

Užsiregistruoti

VšĮ Alytaus poliklinikoje pas gydytoją galima:

 

 

 • Atvykus į registratūrą:

          Suaugusiems -  I – ame aukšte;

          Vaikams - II – ame aukšte;

          Psichikos sveikatos centro registratūroje.

 • Internetu : www.sergu.lt


 • Telefonu: (8 315) 36 603

Anksčiau buvusiais visų poliklinikos registratūrų ir gydytojų telefonų numeriais darbo dienomis nuo 7.00—20.00 val. atsilieps telefonų skambučių centro registratorės.

 

 • Pacientų registracija tik pakartotiniam apsilankymui pas gydytoją vykdoma gydytojų kabinetuose.
 • Užsiregistravus pacientui iš anksto telefonu, registratūroje, internetu prašome atvykti nurodytu laiku.
 • Užsiregistravus pacientui iš anksto telefonu, registratūroje, internetu ir nesant galimybės atvykti paskirtu laiku, prašome pranešti telefonu (8 315) 36 603.
 • Telefonu (8 315) 36 603, jeigu skambinsite informacijos sveikatos klausimais, bus perjungiama pokalbiui su vidaus, šeimos gydytoju, o jų nedarbo metu, sujungiama su gydytojais dirbančiais būtinosios pagalbos kabinetuose.
 

Pavadavimai atostogų metu:


Gydytoja (-s) Atostogų laikotarpis Pavaduojanti(-s) gydytoja(-s)
P. Žukauskas 2016-10-03 - 2016-10-21 -

 

Valstybės drausti asmenys

 

Privalomasis sveikatos draudimas garantuoja

draudžiamiesiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugas,

už kurių teikimą apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo

fondo biudžeto.

 

Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį mokamos arba kuris moka

įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo Privalomojo sveikatos

draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos

ministerijos, o apskrityse - teritorinės ligonių kasos.

 

Apsidraudęs žmogus įgyja daug didesnį pranašumą prieš neap-

sidraudusįjį, nes gauna ne tik būtinąją medicinos pagalbą,

o visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, numatytas

įstatymo. Jei žmogus nėra apdraustas privalomuoju sveikatos

draudimu, už medicinos paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą)

turi mokėti pats pagal nustatytus bazinius paslaugų įkainius.

 

Privalomasis sveikatos draudimas - valstybės nustatyta asmens

sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, LR Sveikatos

draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti

privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims,

įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų

teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos

pagalbos priemones kompensavimą.

 

Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami:


Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys

Lietuvos Respublikoje;

 

laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, jeigu jie

teisėtai dirba Lietuvos Respublikoje, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai;

 

nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;

 

užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;

 

asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės

apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas

šis Įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat ar laikinai gyvenantys šalyse, su

kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl

privalomojo sveikatos draudimo, ir šių šalių piliečiai, nuolat ar

laikinai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, draudžiami privalomuoju

sveikatos draudimu šių sutarčių nustatyta tvarka.

 

Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu

(toliau - apdraustieji) laikomi:

 

asmenys, už kuriuos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo

įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) nustatyta

tvarka mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, nustatytos

šio Įstatymo 17 straipsnio 1, 3 ir 6 dalyse, ir asmenys, kurie šio

Įstatymo nustatyta tvarka moka privalomojo sveikatos draudimo

įmokas, nustatytas šio Įstatymo 17 straipsnio 2, 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 dalyse;

 

Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis

(išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti arba už kuriuos

mokamos sveikatos draudimo įmokos pagal šio Įstatymo

17 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 dalis), laikomi:

 

asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą

bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;


teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys,

dalyvaujantys teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinio

mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys;

 

nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą

būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei

socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;

 

moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo

ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu

70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo

ir 56 dienos po gimdymo;

 

vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų,

šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių),

auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš

globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem)

ir daugiau nepilnamečių vaikų;

 

asmenys iki 18 metų;


Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir

aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat

Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei

asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje,

studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų

dieniniuose skyriuose;

 

valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;

 

vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose

asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba

asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. –

I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu

(iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų,

atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis

nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);

 

asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;

 

asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis,

kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;

 

pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų

dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys,

tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat asmenys, nukentėję

1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos

nepriklausomybę ir valstybingumą;

 

asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių

likvidavimo;

 

buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;

 

valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų

rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys

vienuolinę formaciją naujokai;

 

asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano

karo dalyvių teisinis statusas;

 

nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;

 

nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų

Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento

kadencijos laikotarpiu.

 

Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami asmenys

(moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir

gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu

70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56

dienos po gimdymo; vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų,

vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas

iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas

iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem)

ir daugiau nepilnamečių vaikų; vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar

rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo

lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m.

liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą

nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų,

atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis

nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);

 

Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys

be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys

Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose)

turi pateikti teritorinei ligonių kasai draustumą patvirtinančius dokumentus.

 

Įmokos

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos

privalomojo sveikatos draudimo įmokos 2015 m.

     

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai

(VMI surenkamosios sąskaitos)                              Įmokos kodas

       Kitų asmenų, savarankiškai mokančių įmokas               1901

       Asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal 

        verslo liudijimus, galiojančius nuo 2009-01-01             1891

       Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra ne

        didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai                 1791

       Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra

        didesnis kaip 2 europinio dydžio vienetai ir

        kurie nėra PVM mokėtojai                                         1921

 

SODROS administruojamos privalomojo sveikatos

draudimo įmokos 2015 m.

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai

(Sodros valdybos teritorinių skyrių

surenkamosios sąskaitos)                                         Įmokos kodas

Individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir

komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai,

mažųjų bendrijų nariai                                                            322

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta

Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų

padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys, išskyrus verslo

liudijimus įsigijusius asmenis                                                    313

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla,

kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės

įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus

skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo

sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis kaip 2 ekonominio

dydžio vienetai ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai         314

Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme                328

 

Daugiau informacijos:
www.vilniaustlk.lt

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Pacientų dėmesiui

Akių korekcijos

kabinetas Nr. 242

Darbo laikas

12.20 - 16.08Pacientų dėmesiui

118 kab.

( Būtinosios pagalbos  (suaug.) )

dirba

7.30 - 19.30 val.

 

Dėmesio!

2016-10-28  -  2016-11-02,

2016-11-07  -  2016-11-11

laikotarpiais

118 kabinetas dirbs

7.30 - 13.30


250 kab.

( Būtinosios pagalbos (vaikų) )

dirba

7.30 - 19.30 val.


Pacientų dėmesiui

VšĮ Alytaus poliklinika

pradėjo teikti

mokamą

gydomojo pedikiūro

paslaugą.

Procedūros kaina - 8,64 EUR 

Registracija vykdoma

telefonu (8 315) 36 603

arba atvykus į

registratūrą.

Maloniai kviečiame

apsilankyti !

Pacientų dėmesiui

 Maloniai primename, kad

registruojantis pas

II lygio specialistą

reikalinga turėti

šeimos gydytojo

siuntimą.

Jei neturėsite siuntimo,

specialistas galės Jums

suteikti tik

mokamas paslaugas

Skelbimas

 

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKA PRISIRAŠIUSIŲJŲ PACIENTŲ

DĖMESIUI !

Valstybės lėšomis (nemokamai) nuo gripo gali skiepytis šių rizikos grupių asmenys:

1. vaikai (vyresni kaip 6 mėn.) ir suaugusieji sergantys lėtinėmis širdies kraujagyslių  ligomis,  plaučių ligomis, inkstų ligomis, piktybiniais navikais, lėtinėmis ligomis susijusiomis su imuniniais     mechanizmais.;

2. slaugos ir palaikomojo gydymo, globos institucijų pacientai;

3. 65 metų ir vyresni asmenys;

4. nėščiosios;

5. sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai.

Dėl pasiskiepijimo prašome kreiptis pas savo šeimos gydytoją.

Maloniai prašome skiepytis skiepų – procedūrų 246 kabinete (II aukštas) nuo 7.30 iki 19.00 val.

Kviečiame visus, nepriklausančius šioms rizikos grupėms asmenis, pasiskiepyti nuo gripo mažiausiomis Alytaus regione kainomis (24,94 Lt). Prašome kreiptis į skiepų – procedūrų 246 kabinetą (II aukštas) nuo 7.30 iki 19.00 val.

DĖMESIO!

Norintiems pasikeisti arba įsigyti

kompensuojamų vaistų

receptų knygelę reikalinga kreiptis

į 214 kab.

Darbo laikas :

8.00-11.30, 12.00-16.06

 

Svetainėje

Mes turime 10 svečius online