Pacientams

Keičiasi psichikos sveikatos centro
telefono numeris: +370 315 77001
Poliklinikos darbo laikas

Poliklinika dirba kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 20.00, šeštadieniais nuo 9.00 iki 14.00 val.

Šeštadieniais poliklinikoje nuo 9.00 iki 14.00 val. dirba

  • vaikų ligų gydytojas
  • vidaus ligų arba šeimos gydytojas
  • gydytojas odontologas

Po poliklinikos darbo valandų, nedarbo ir švenčių dienomis būtinoji pagalba pacientams teikiama Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje.

Gydytojo iškvietimas į namus tvarka

Gydytojų iškvietimai į namus registruojami:

  • Pas vaikų gydytojus

darbo dienomis nuo 7.30 iki 12.00 220 kabinete, tel. (8 315) 36 603, 39 886, mob. tel. 8 698 27 348.

  • Pas suaugusiųjų gydytojus

darbo dienomis nuo 7.00 iki 12.00 220 kabinete, tel. (8 315) 36 603, 39 886, mob. tel. 8 698 27 348.

REGISTRUOJANTIS PAS GYDYTOJĄ REIKIA PATEIKTI
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

NUKREIPIMAI PAS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO SPECIALISTUS
Pas antrinio ir tretinio lygio specialistus pacientai nukreipiami pirminės sveikatos priežiūros gydytojų siuntimais

Būtinoji pagalba

Būtinoji pagalba teikiama visiems piliečiams, kurie kreipiasi į VšĮ Alytaus polikliniką, būtinosios pagalbos kabinete Nr. 118 - suaugusiems, kabinete Nr. 250 - vaikams.  Su būtinosios pagalbos teikimo tvarka galima susipažinti sekretoriate, pas padalinių vadovus.

VŠĮ Alytaus poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės

Taip pat su VšĮ Alytaus poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis galima susipažinti registratūros informacijoje, sekretoriate, pas padalinių vadovus.

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 2018 M.

Skundai ir pasiūlymai
Piliečiai skundus ir pasiūlymus gali reikšti žodžiu ar raštu padalinių vadovams (skyrių vedėjoms, vyresniosioms slaugytojoms) ir administracijai. 
Asmens sveikatos istorija

Asmens sveikatos istorija (AMBULATORINE KORTELĖ F 025/a) yra gydymo įstaigos privalomas dokumentas, kuris pildomas bei saugomas nustatyta tvarka.

Paslaugų laukimo eilė

Vadovaudamiesi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ 2014 m. spalio 28 d. Nr. 1K-287, pateikiame:

NAUJOJI G. 48, 2024-05

DAUGŲ G. 5 A, 2024-05

LELIJŲ G. 44, 2024-05

Skundų pateikimo tvarka valstybinei akreditavimo tarnybai prie sveikatos apsaugos ministerijos

Kreipiantis į Akreditavimo tarnybą, reikalinga laikytis nustatytos skundų pateikimo tvarkos – skunde turi būti nurodytas adresatas (Akreditavimo tarnybos adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius; el.p.: vaspvt.gov.lt) paciento vardas ir pavardė, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), skundo esmė – pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir, jei žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip, pat, kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės, pažymėta skundo surašymo data, skundas turi būti pasirašytas (asmens parašu, o skundą teikiant elektroniniu paštu - elektroniniu parašu). Prie skundo turi būti pridėta asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymo į skundą kopija (jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį – pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija). Pasirašant skundą elektroniniu parašu neprivaloma asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Informaciją, kaip dokumentą galima pasirašyti elektroniniu parašu, galima rasti interneto svetainėje www.dokobit.lt ir kituose elektroninių dokumentų pasirašymo portaluose.

Jei pacientas miręs, skundą teikiantis asmuo turi pateikti paciento mirties liudijimą, atstovo asmens tapatybę (pasą arba asmens tapatybės kortelęs) ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu skundas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie skundo turi būti pridėtos paciento mirties liudijimo ar atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarką (notaro, seniūno, atstovaujančio advokato ar kt.).

Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai, todėl kaip atstovavimą patvirtinantį dokumentą reikėtų pateikti įpėdinio statusą patvirtinantį dokumentą – notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą arba sutuoktiniui – santuokos liudijimą, tėvams arba vaikams – gimimo liudijimą, jei keitėsi pavardė, taip pat ir santuokos liudijimą.

Akreditavimo tarnybą, nustačiusi skundų pateikimo trūkumus, pacientus (jų atstovus) raštu informuoja apie šių trūkumų pašalinimo būdus, suteikiant 30 kalendorinių dienų trūkumų pašalinimo terminą. Tuo atveju, kai į Akreditavimo tarnybą kreipiamasi nesilaikant privalomos skundų pateikimo tvarkos (pirmiausia su skundu nesikreipiama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą), paciento (jo atstovo) skundas paliekamas nenagrinėtu. Apie tai raštu pranešama pacientui (jo atstovui), nurodant Akreditavimo tarnybos sprendimo apskundimo tvarką. tačiau tai nereiškia, kad pacientas netenka teisės skųstis dėl galimai nekokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų – šiuo atveju pacientui pasiūloma pirmiausia kreiptis su skundu į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje buvo teikiamos paslaugos, sulaukti šios įstaigos atsakymo ir, jeigu atsakymas paciento netenkina, nustatyta tvarka jį apskųsti Akreditavimo tarnybai.